پروژه تولید آب شیرین با ظرفیت 3630 متر مکعب در شبانه روز در شهر ابوزیدآباد،شهر کاشان