پروژه تولید آب شیرین با ظرفیت 3630 مترمکعب در شبانه روز در ابوزیدآباد کاشان