پروژه شیرین سازی آب دریا با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز در جزیره تنب کوچک