پروژه شیرین سازی آب دریا با ظرفیت 500 مترمکعب در شبانه روز در تنب کوچک