پروژه حذف فلزات سنگین با ظرفیت 11250 مترمکعب در شبانه روز در بردسیر کرمان