پروژه حذف فلزات سنگین با ظرفیت 11250 متر مکعب در شبانه روز در شهر بردسیر،استان کرمان