پروژه تولید آب شیرین با ظرفیت 1100 متر مکعب در شبانه روز در شهر سفیدشهر،شهر کاشان