پروژه تولید آب شیرین با ظرفیت 2400 متر مکعب در شبانه روز شهر نوش آباد،شهر کاشان