پروژه حذف نیترات با ظرفیت 10368 متر مکعب در شبانه روز در شهر گرگان،استان گلستان