پروژه حذف کربن دی اکسید و شیرین سازی آب با ظرفیت 864 متر مکعب در شبانه روز درشهر نیاسر،شهر کاشان