پروژه حذف کربن دی اکسید و شیرین سازی آب با ظرفیت 864 مترمکعب در شبانه روز در نیاسر کاشان