پروژه نصب ایستگاه های حذف فلزات سنگین با ظرفیت 1000 مترمکعب در شبانه روز در رفسنجان