پروژه نصب ایستگاه های حذف فلزات سنگین با ظرفیت 1000 متر مکعب در شبانه روز در شهر رفسنجان،استان کرمان